امشب در سرشوري دارم
امشب در دل نوري دارم
بازامشب دراوج آسمانم
رازي باشد باستارگانم
امشب يك سرشوق وشورم
ازاين عالم گويي دورم  
ازشادي پرگيرم برسم به فلك
سرود هستي خوانم دربر حور وملك
درآسمانها غوغا فكنم
سبوبريزم ساغرشكنم
باماه وپروين سخني گويم
وزروي مه خود اثري جويم
جان يابم زين شبها
جان يابم زين شبها
ماه وزهره را به طرب آرم
از خود بي خبرم زشعف دارم
نغمه اي بر لبها...

/ 0 نظر / 4 بازدید