آشق

آشق شدم آشق اینکه منتظر نمانم تا بیاییآشق اینکه چشمانم را ببندم و هیچ دغدغه ای نداشته باشم آشق شدم اما هرگز آشق آدمها نشدم می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
شهریور 96
3 پست
شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
5 پست