خیلی کوچیک بودم شاید 12سالم بود نمی دونم کجا رفته بودی شیراز ؟ شاید
برام یه گردنبند آورده بودی یه قلب بود با یه زنجیر بلند
اون روزا فکر می کردم یه زنجیر بلند به چه دردمی خوره 
دیروز پیداش کردم هنوزم قشنگ بود
راستی چرا برام آوردیش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آهان می خواستی وقتی می بینمش یاد تو بیفتم 
انداختمش گردنم
یهو ترسیدم
بازش کردم و انداختمش دور ساکت
.
.
.
.
آخه یاد تو رو می خوام چیکارسوال