روزهای خوب درراه است
روزهای آفتابی
روزهای مهتابی
روزهایی که چشمهایت از شدت خوشبختی می درخشد
منتظر بمان
وقتی تمام جیرجیرکهای شهر به خواب روند
وقتی صدا صدای ملکوت باشد
وستاره دنباله دار از راه برسد
آسمان دوباره لطفش را به زمین می بخشد
وما که جزئی از زمین هستیم دوباره لبخند خواهیم زد