سبز زرد آبی قرمز ؟
کدومشو دوست داری ؟
نمی دونم
سبز رنگ طراوتشه سبز
آبی رنگ چشماشه یول
زرد رنگ چهره ی غمگینشه نیشخند
قرمز رنگ خون تو رگهاشه عصبانی
نگفتی کدوم رنگو دوست داری
بازی با رنگهاست ؟
بازی با آدمهاست ؟
نشنیدم ؟
چقدر می خوای سرکلاس حرف مفت بزنی که این مثل بقیه نیست وبا بقیه فرق داره
hi is a diffrent person after 25 years
چقدر پول می گیری ؟