بازی چرخ وفلک
بازی روزگار منتظر
زندگی یه بازیه کی از عمرش راضیه ؟...
خدا ازت یه سوال دارمبازنده
من بازیچه ی توام ؟
من عروسک توام ؟
من می خوام حق انتخاب داشته باشم ، توی تمام زندگیم
خوب یا بد هم ، پاش وایسادم
خدا من مثل بقیه نیستم دروغگو
وقتی خسته ام فریاد می زنم
وقتی ناراضیم شکایت می کنم
حتی وقتی سکوت می کنم باسکوتم حرفی برای گفتن دارم نیشخند
کمکم کن
خدا من شاید مثل بقیه باشم ولی با بقیه یه فرق بزرگ دارم
اونم اینه که منتظرم حرف آخرو تو بزنی
خدا دستامو بگیر بغل
خ
د
ا
؟
؟
؟
؟