برایش نوشتم کسی که دلی را می رنجاند نباید ازرنجیدن دلش شکایت کند

برایش نوشتم زمان همه چیز راحل می کند

کاش گفته بودم زمان هیچ چیز راحل نمی کند زمان فقط همه چیز را درخود حل می کند

قلب کوچک من خیلی وقت است که دارد می ایستد

کاش ایستاده بود

اما خوب هنوز ادامه می دهد

امروز همه چیز راتمام می کنم