من چشمامو می بندم وتا صد می شمرم تو هم قایم شو تا من بیام و پیدات کنم

این فقط یه بازیه

یادت باشه فقط یه بازیه

١

٢

٣

.

نه من این بازی رو دوست ندارم

می ترسم چشمامو باز کنم وبرای همیشه رفته باشی

بازی باچشم باز ، نوبت توست چشماتو وا کن

مگه من از تو چی می خوام ؟

از همین جا اوج بگیر نه از بالای صخره ها