برف
می خوای آدم برفی بسازی ؟
نه . اینجا تا دلت بخواد آدم برفی هست
.
.
.
کی می خواد تو این روزهای خاکستری دنبال خورشید بگرده ؟
تو  ؟
باورم نمی شهچشم