ع مثل عید
الف مثل انتظار
س مثل سکوت
گ مثل گریه
ب مثل بی خیال
جمله : روز عید در سکوتی پراز انتظار گذشت افسوس که تو گریه های مرا ، ندیدی
این هفته هم بدون تو گذشت
.
.
.
بی خیالزبان

من از جمله سازی متنفرم بازنده