این روزها که می گذرد 

                               شادم 

این روزها

                               شادم

                                         شادم که می گذرد

بی اضطراب ثانیه ای دیگر

                             درانتظار لحظه ی پایانی

 فرقی نمی کند که بیایی

                             یا درمسیر آینه ها باشی

                                                          من چشم را ز راه گرفتم ...