من روزهای خوب را دوست دارم
من روزهای تلخ را با شجاعت سپری می کنم
من منتظر روزهای خوب می مانم
من آدمها را به یک چشم نگاه نمی کنم
من آدمهای خوب را دوست دارم
من آدمهای تلخ را بی چشم داشت می بخشم
من به خدا ایمان دارم و در سختیها از او کمک می خواهم
من در مورد دیگران زود قضاوت نمی کنم
من اصلا قضاوت نمی کنم چون تنها خدا لیاقت قضاوت دارد
من به قضاوت دیگران احتیاج ندارم
من برای آدمهای بد آرزوی هدایت وبخشش می کنم
من آزادی را دوست دارم
من خدا را دوست دارم
من هوای تازه را دوست دارم
نفس عمیق ................................
من
لبخندخدا
را
برای
تو
آرزو می کنمچشمک