دلم هوای سفر کرده
طبیعت صدای پرنده ها سکوت نفس کشیدن
سفربه یه جای دور
دلم می خواد باپای پیاده برم اینقدر که پاهام درد بگیره و یه گوشه آروم بگیرم
دلم می خواد زیر یه درخت بید مجنون بشینم
من بید مجنون رو خیلی دوست دارم
دلم می خواد برم بالای بلندترین کوه دنیا واز اون بالا به همه چی نگاه کنم
مطمئنا آدمها از اون بالا خیلی کوچیکن؟ ماشینها؟ خونه ها؟ ...
شاید از اون بالا مشکلات هم کوچیکتر به نظر بیان
دلم خیلی چیزها می خواد
دلم هوای پاک می خواد
من آدمهای شهر قصه رو دوست ندارم  دارن با حرفاشون ریشه هامو می سوزونن
منو ببر منو ببر به یه شهر قصه ی دیگه
شاید اونجا آدما مهربون تر باشن؟
این همه آرزو رو به کی بگم ؟.... ......................می شنوه ؟