زندگی را به تمامی زندگی کن
در دنیا زندگی کن بی آنکه جزئی از آن باشی
زندگی در آب بدون تماس با آب
زندگی به موسیقی شبیه تر است تا به ریاضیات
زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند
زندگی سخت ساده است
وارد بازی شو خطر کن
چه چیزاز دست می دهی
با دستهای تهی آمده ای
بادستهای تهی خواهی رفت
نه
چیزی نیست که از دست بدهیم
فرصتی کوتاه به ما داده شده است
تا سرزنده باشیم
تا ترانه ای زیبا بخوانیم
وفرصت به پایان خواهد رسید
آری اینگونه است
هر لحظه قنیمتی ست
و مرگ تنها برای کسانی زیباست
که زیبا زندگی کرده اند
کسانی  که از زندگی نهراسیده اند
شهامت زندگی کردن را داشته اند
عشق ورزیده اند
دست افشانده اند
وزندگی را جشن گرفته اند
پس هر لحظه را به گونه ای زندگی کن
که گویی واپسین لحظه است
و شاید آخرین لحظه باشد