دنبال یه مطالب جالب می گشتم مطالبی که هم روحیه مون رو عوض کنه وهم بهمون جهت حرکت بده نمی دونم موفق شدم یا نه
اولا در مورد این شعر نظر بدین دوما اگر شما هم جملات امیددهنده وزیبا دارین اضافه کنین
به امید موفقیت در آینده ای نزدیک

آرام آرام خواهید مرد.
اگر سفر نکنید،
اگر کتاب نخوانید،
اگر به صداهای زندگی گوش ندهید،
اگر آنچه میکنید ارزیابی نکنید،
آرام آرام خواهید مرد .
وقتی که عزت نفس خود را بکشید،
و وقتی که به دیگران امکان ندهید که به شما کمک کنند،
آرام آرام خواهید مرد .
اگر بنده عادتهای خود شوید،
و هر روز بر همان مسیرهایی که پیوسته می روید. بروید...
اگر مسیر خود را عوض نکنید،
اگر لباسهایی به رنگ مختلف نپوشید،
و با کسانی که نمی شناسید صحبت نکنید،
آرام آرام خواهید مرد .
اگر از عشق ورزیدن پرهیز کنید،
و همه آن احساساتی که انسان را آشفته می سازد،
و کسانی که باعث می شوند تا چشمان شما برق زند،
و قلب شما از عشق به تپش درآید، پرهیز کنید...
آرام آرام خواهید مرد .
وقتی که از کارتان راضی نیستید یا از عشق خود گله دارید،
و قصد ندارید زندگی تان را تغییر دهید،
اگر خطر نکنید،
و به دنبال آنچه که در مقابل نامطمئن ها به خطر است نروید،
اگر به دنبال رویای خود نروید،
اگر به خودتان اجازه ندهید،
حداقل برای یکبار هم که شده،
از نصیحتهای قابل درک فرار کنید،
آرام آرام خواهید مرد...