حالت خوبه ؟ آره خوبم بهتر از این نمی شه
هنوزم شعرهای عاشقونه می گی ؟آره گاهی وقتا
هنوزم شبها خوابهای رنگی می بینی ؟ آره چه جورم
ببینم صدای خنده هات هنوزم تا هفت تا کوچه اونطرف تر شنیده می شه؟ آره جونم
راستی چیکار می کنی ؟
تایمم پره این روزها  24 ساعت هم واسه زندگی کمه می فهمی که ؟
جای ماهم خوش بگذرون
باشه حتما
...
حال وروزم رو می دونی ؟
شب وروزم رو گم کرده ام
تازگیا یه گوشه کز می کنم وبه سرنوشتی که واسم رقم خورد فکر می کنم
هوا هم گاهی سرد می شه گاهی گرم که در هردو صورت مغز استخوانم رو می سوزنه
می دونی دلم چی می خواد ؟
یه پاک کن واسه اینکه همه ی اتفاقات بد زندگیمو پاک کنم
اما خوب تو یه جورایی با من فرق می کنی
می خوای حدس بزنم دلت چی می خواد
یه مدادشمعی
واسه اینکه تو دنیای سیاه وسفید آدمها یه خورشید نارنجی بکشی ؟