چشم ها هدیه ی آفرینشند
با عینکی رنگ باخته به جهان نگاه می کنم بارها آن را برداشته ام اما فرقی نمی کند چه باشد وچه نباشد دنیا زشت است
خداوندات زتو در عجبم که با این همه زیبایی جهانت را اینچنین زشت آفریدی ؟
قرار است این عینک را برای همیشه بردارم .
سوال : آیا نگاهم تغییر می کند ؟
بگذارید جواب را تجربه کنیم