پرستش
ای خدای بـــــــــــزرگ!تو چه باشی و چه نباشی، من اکنون سخت به تو نیازمندم.

تنـــــــــــــــــــها به این نیازمندم که تو بــــــــــــــــاشی.

خدایا تو در آن بالا، بر قله‌ی الوهیتت تنـــــــها چه می کنی؟ایمان بی‌عشق، اسارت در دیگران است و عشق بی ایمان، اسارت در خود. برای دل‌هایی که با آسمان پیوند دارند ، کفر و ایمان همچون عشق و بی عشقی یکی است.انسان آهنگی‌است که خدا سروده است. نیایــــــــــــش تجلی عشق ورزیدن و احساس کردن و دوست داشتن است. نيايش شگفت‌ترین احساس‌ آسمانی ست كه انسان با زباني زمینی بيان مي كندحق هم همین است! پرستش عالی ترین احساس دوست داشتن است. واكــــــــــــــنون :

 نيايش
خدايـــــــــــــا به من زيستني عطا كن كه درلحظه مرگ بربي ثمري لحظه اي كه براي زيستن گذشنه است حسرت نخورم ومردني عطا كن كه بربيهودگيش سوگوار نباشم
خدايا به من روحي عطا كن كه هم معني دوست داشتن را بفهمد وهم زيبايي اشك را چنين روحي هم مي جنــــــــــــگد وهم مي داند كه سريرزانوي مهربانت نهادن وتسليم بودن ورام بودن در برابر تو از شكـــــــــــــوه آدمي نمي كاهد
خدايا به جامعه ام بياموز كه تنها راه رسيدن به تو از زمين مي گذرد اما به من بيراهـــــــــــه اي ميانبر نشان بده
خدايا مرا به ابـتــــــــــــــذال آرامش و خوشبختي مكشان اضطرابهاي بزرگ غـــــــــــــــــمـ هاي ارجمند وحيرتهاي عظيم را به روح من عطا كن و لذتـــــــــــــها ي فاني و كوتاهت را به بندگان حقيرت بخش

معلم شهيد دكتر علي شريعتي