اينم يه عالمه موج مثبت از طرف حميدمصدق شاعرمحبوبم ويه عالمه معذرت به خاطر اينكه شعرش را كلا" به هم ريختم ...آخه داشت موج منفي مي داد

آبي خاكستري سياه

من شكوفايي گلهاي اميدم را در روياها مي بينم
وندايي كه به من مي گويد
گرچه شب تاريك است
دل قوي دار سحر نزديك است
دل من در دل شب خواب پروانه شدن مي بيند
آسمانها آبي
پرمرغان صداقت آبي ست
ديده در آينه صبح تورا مي بيند
 توبهاري ؟ نه بهاران ازتوست
از تو مي گيرد وام هربهاراينهمه زيبايي را
حسرت باغ وبهارانم نيست اي بهين باغ وبهارانم تو
باز كن پنجره را
تو اگر باز كني پنجره را
من نشان خواهم داد به تو زيبايي را
باز كن پنجره را
آب اين رود به سرچشمه نمي گردد باز
بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز
باز كن پنجره را صبح دميد
مي توان در دل اين مزرعه خشك وتهي بذري كاشت
مي توان فاصله ها رابرداشت
دل من با دل تو هر دوبيزار از اين فاصله هاست
درميان من وتو فاصله ايست
گاه مي انديشم
مي تواني تو به لبخندي اين فاصله رابرداري
من صدامي زنم آي
سينه ام آينه ايست باغباري ازغم
تو به لبخندي از اين آينه بزداي غبار
بازكن پنجره را