قلبهاي خسته به كجا مي روند ؟
ما به يك انتظار مسخره دلخوشيم ودر پس اين انتظار زندگي را مي بازيم قلبهاي ما مرده است وبوي تعفن آن از فرسنگها شنيده مي شود اما هرگز تلاشي براي نجات خودمان نمي كنيم  فرياد اعتراض مااز رگهاي گردنمان بالاتر نمي رود دلم خيلي مي سوزد دلم براي دخترها مي سوزد ...