هر چشم يك پنجره است من از اين پنجره ي باز به دنيا نگاه كردم
مادر زيباترين رمز آفرينش است چقدر دوستش دارم اگر همه دنيا بيهوده باشد براي ديدن چهره ي زيبا ومهربانش يك عمر زندگي مي كنم