خیالت می رسد دنیا به آخر می رسد
نباشی معبد دل دست کافر می رسدسوال
خیالت می رسد دنیا به آخر می رسد
نباشی معبد دل دست کافر می رسددل شکسته
خیالت می رسد خیالت می رسد
خیالت می رسد تا می رسی بر چشم دل
بخت گل وا می شود وقت زیارت می رسد
خیالت می رسد خیالت می رسد
نباشی هم نباشی ناجی از راه می رسدقهقهه
بر سر هر دسته گل گلدسته تاجی می رسد
تک نگاه نوبرت وقت بهاران می رسد
رحمت از پیشانی هر قطره باران می رسد
خیالت می رسد خیالت می رسد
خیالت می رسد دنیا به آخر می رسد؟
نباشی معبد دل دست کافر می رسد؟

خواننده : جهانماچ