باید تشکر کرد
از کسی که تمام بار زندگی بردوش اوست وبی هیچ چشم داشتی عاشقانه تحمل می کند وعاشقانه دوست می دارد 
گاهی دلم هوای روزهای گذشته را می کند روزهایی که بدون ترسیم مشکلات زندگی می کردیم روزهایی که نه در گذشته زندگی می کردیم ونه درآینده فقط در حال زندگی می کردیم
اما امروز به آینده فکر می کنیم وبه گذشته
آینده ای روشن
گذشته ای زیبا
نمی خواهم این روزها از هم دلگیر باشیم دلگیری هاو غصه ها را می گذارم پای تقدیر
می گذارم پای دیگران وتلاش می کنم تا آن روزهای طلایی را دوباره پیدا کنیم
روزت مبارک همسرچشمکقلب