نوروز در راه است
یک سال گذشت
سال جدید مسلما متفاوت خواهم بود خیال باطل
این حرفهایی است که از قلمم بر می خیزد اما از ذهنم ...
زندگی تکرار مکررات است
شاید بتوان آن را در جمله ای خلاصه کرد دل بستن به آرزوها و از دست دادن آن
*******************
نوروز پیشاپیش مبارکبازنده