بهار زیباترین فصل آفرینش است پشت سر هربهاری پاییز و زمستانی در راه است اما من به دنبال بهاری هستم که پشت سرش زمستانی نباشد
من خوشبختی را پیداکرده ام وفهمیده ام که برای نگه داشتن آن بایستی نگاهی نو به زندگی داشت نگاهی که شاید هر کسی باید خودش آن را با همه ی خوبی ها وسختی ها تجربه کند
مسلما این آخرین حرفهای من نیست روزی برای نوشتن برگهای دیگر این دفتر برمی گردم اما اکنون زمان کوچ پرنده هاست
به امید دیدارچشمک