بارونو خیلی دوست داشت
دلم هوای بارون کرده
یه بارون تند و تیز
دلم می خواد زیر بارون خیس بشم سردیشو دوست دارم
من هیچ وقت چتر نداشتم اگه هم داشتم هیچ وقت همراهم نبردم
عوضش اون همیشه چتر داشت
چقدر دلم برای صداش تنگ شده
دیگه نیست
مرد
منو هم باخودش نبرد
گذاشت اینجا از تنهایی بمیرم
دلم می خواد قبرشو بشکافم شاید هنوز نفس بکشه
کمکم کنید می خوام قبرشو بشکافم
وقتی مرد هنوز داشت منو نگاه می کرد
دلش می خواست زندگی کنه
خیلی آرزو داشت
منو با یه عالمه سوال تنها گذاشت
چرا اون زندگی رو اینقدر دوست داشت ؟
چرا اونکه زندگی رو اینقدر دوست داشت گذاشت رفت ؟
چرا من که زندگی رو دوست نداشتم موندم ؟
دلم هوای بارون کرده
بارونو خیلی دوست داشت