چه قدر ثانیه ها نامردند 

گفته بودند که بر می گردند

رفتند و پس از رفتنشان

بی سبب عقربه ها می گردند

شیشه پنجره را باران شست

 از دل من اما

چه کسی یاد تو را

 خواهد شست